Moin Oba

Moin Oba hott emm Wald geschafft.
Als Hauermoaster braucht hee Kraft.
Hott geroache gout no Hoarz,
Gesicht unn Henn däi woarn goans schwoarz.

Met Kernsaaf unn Woarzelberscht doat he sich schrubbe
im werrer sauwer aus de Wäsch se gugge.
Hee hoatt immer oh mich gedoocht
unn mer Hoasebruut methoam gebroocht.
Moin Oba den vegäss eich nie.
Bei dem doo hoatt's als Kend eich schie.
Hoatt hee soi Noachtmohl offgegesse,
doat hee sich setze enn soin Sessel.
Hoatt doa soi "Zwiwwel", doas woar ich,
geruffe off de Schuuß zou sich.
Weil eich durft met Bärscht unn Koamm,
die Huur kämme dem läiwe Moann.
Zeppcher fleechte, Schlepp nennbenne,
unn dobei kunnt moin Oba penne.
Wenn aach gequalmd wäin Schloot soin Schtumbe,
hoat e öftersch kald enn de Schnuud näwerunner gehunge.
Die Äsch wär off de Schuuß gefluhe,
hätt eich de Schtumbe net hoamlich rausgezuhe.
Off soin Schnorres woar moin Oba besonners schdolz,
unn hee woar enn Moann wäi Holz.
Eich hunn werklich do net iwwerdriwwe,
der hoatt sich aach noch Stamm geschriwwe.
Nur do kunnt hee koan Schpass vestieh,
wenn's imm's hoamkumme doaht gieh.
Hoatt zou Noacht geläud die Kercheuuhr,
unn vo mir woar noch koa Schpur,
doa hing soin Owerkerper sich
aus emm Feester - koarz unn schrill woar soin Piff -
den eich hoit emm Uuhr noch hern.
Moin Oba hoatt eich werklich gern.

Moi Juuchend enn de Fuffzicher

Schie woar, enn de Fuffzicher, moi Juuchend.
Gestreckte Strimpp, doas woar noch Tuchend.
Met Meddelscheidel, Zepp gefleecht
aach Hoahnekoamm woar gor nit schleecht.
Dezou e sauwer Scherzche ooh
unn oohgeraude Innerbuxe, goans enn bloo.
Kliggerspille, Sahlcheshebbe alle Doach.
Oafach Kend soi, woar koa Schmoach.
De Schouster doat uss Schouh besohle,
geheizt wurd noch met Holz unn Kohle.
Vo de Gaase, Hingel unn aach Hoase,
dess merr soat wurd unn doat woase,
goobs Melch unn Flaasch, Aijer unn Bodder.
Dofier doat soije goans besonnersch die Modder.
Däi hot oam behoit bess gieht net mie -
suu gout, doass die Juuchend oafach schie!

1950

 

Enn Runklisch Weyer, Kreis Oberlahn,

goans owwe enn de Hohl woar eich dehoam.

Emm Summer wurd die Zinkwoann met Wasser gefellt

unn enn de Hopp enn die Sunn gestellt.

Net jeder hoat su enn loftich Boadestobb

näwer Hingelhaus unn Mesthopp.

Uustern hunn mer off de Lay die Ajer geschibbeld,

oder soin sundoags enn die Loangheck gedibbeld.

Memm Larrerwoache, emm Wassergroawe, Fourer geholld

fier die Gaase,

unn Meddwochs weche Boddermelch bei die Melch-Alma gelaafe.

Ess goob immer enn Grosche extroa, weil de Weech enn die Hohl jo suu weit,

unn fier e Deddche Eis ze lecke wurd enngedaald die Zeit.

Emm Hohle Groawe soin mer gefoahrn memm Schlirrer,

unn emm Kluster doarch die Bach gehebbt immerwirrer.

Öftersch aach zougeguckt enn Doamms Eck,

wäi de Gustav die Kohle geschebbt enn die Säck.

Bei dess Doande Gretche enn de Kinnergadde

doat merr spille gieh.

Woas woar fier mich des Kendsoi enn Weyer suu schie!

 

Euer "Stoamme" Viola

Mein Geburtshaus war in Weyer in der Hohlstraße